Select Page
Storitve

Korporacijsko pravo.

Svetovanje upravam in nadzornim svetom, prevzemi in združitve, poslovna skrivnost, preprečevanje pranja denarja, zastopanje na skupščinah, skrbni pregledi pravnih oseb, svetovanje in sestava gospodarskih pogodb, zastopanje v vseh vrstah gospodarskih sporov, statusne spremembe.

Našim strankam, tako javnim kot nejavnim družbam, svetujemo glede najpomembnejših strateških korporativnih vprašanj. Za celovito razumevanje nastale situacije ter iskanje optimalnih rešitev je potreben občutek za podrobnosti, znanje s področja sorodnih znanosti (računovodstvo, davki, poslovne finance,) ter odlično poznavanje domače in tuje dobre prakse. Vse to smo pridobili z večletnimi delovnimi izkušnjami na navedenem področju ter tudi z rednimi izobraževanji.

Organom vodenja in nadzora svetujemo glede širokega razpona gospodarskopravnih zadev. Svetovanje še posebej usmerjamo v vprašanje varovanja poslovne skrivnosti ter preprečevanja pranja denarja. Nudimo storitve vodenja skupščin družbe, skrbnih pregledov pravnih oseb, svetovanje pri imenovanju ter odpoklicu organov vodenja, svetujemo pri skupnih vlaganjih (»joint ventures«), prodajah sredstev, terjatev in nenazadnje tudi pri javnih ponudbah (IPO) ter prestrukturiranjih različnih poslovnih subjektov na vseh stopnjah njihovega poslovanja.

Prav tako pravnim subjektom nudimo vso potrebno pravno pomoč pri pripravi vseh potrebnih pravnih dokumentov ter pri pripravi in usklajevanju različnih vrst gospodarskih pogodb, delničarskih sporazumov in opcijskih sporazumov.

Imamo dolgoletne izkušnje pri zastopanju pravnih subjektov v gospodarskih sporih.

Delovno
pravo
Investicije in finančno pravo
Nepremičninsko pravo
Upravno pravo
Objave

Sprememba firme odvetniške družbe

Butična odvetniška družba Brulc, Gaberščik in partnerji o.p., d.o.o., z več kot deset letnimi izkušnjami v odvetništvu, ki se je pretežno ukvarjala z izzivi iz področja gospodarstva, je konec leta 2022 spremenila svoj naziv.  Rast in razvoj družbe so botrovali...

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Prostor je vselej nevralgična točka. Želja, potreb in interesov je navadno več, kot je možnosti v njem, saj je nujno omejena dobrina. Kot večkrat poudarja tudi Ustavno sodišče, ravno omejenost prostora nujno zahteva skrbno načrtovanje njegove namenske in smotrne...

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi rasti cen na trgu

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi rasti cen na trgu

Tveganja, povezana s ceno, določeno v gradbeni pogodbi Pravila, ki so se v poslovni praksi izoblikovala v zvezi s ceno v gradbeni pogodbi, urejajo dva sklopa tveganj, katerih končne posledice se v sferi naročnika kažejo v višini skupnih stroškov investicije, v sferi...